Управување

Управувањето е организирано според двостепениот систем. Управувањето се остварува преку органите на друштвото:

• Собрание на акционери 
• Надзорен одбор 
• Управен одбор

Секој од овие органи е потполно самостоен со строго разграничени надлежности. Членувањето во нив е во согласност со важечките законски прописи.

Управен одбор

Image

Дончев Благоја

дипл. град. инж. CV

Претседател на Управен одбор и генерален директор на друштвото

Image

Филипоски Петре

дипл. инж. техн. CV

Заменик претседател на Управен одбор

Image

Петровски Зоран

дипл. инж. арх. CV

Член на Управен одбор и заменик генерален директор

Image

Каратуков Дончо

дипл. инж. арх. CV

Член на Управен одбор и помошник генерален директор

Вања Дончева Рајатоска

дипл. инж. арх. CV

Член на Управен одбор и заменик генерален директор на Адинг АД Скопје,  Управител на Биро Проект Дооел, Скопје

Надзорен одбор

Image

Мојсовски Благоја

дипл. град. инж.  CV

Претседател на Надзорен одбор

Image

Белев Александар

дипл. град. инж. CV

Заменик претседател на Надзорен одбор

Image

Иванка Ќупев

дипл.град.инж.  CV

Независен член на Надзорен одбор

Image

Петровска Александра

дипл. инж. арх. CV

Извршни директори

Image

Јовановски Горан

дипл. град. инж. CV

Управител на АДИНГ-Бугарија ЕООД, Софија, Р.Бугарија

Image

Белев Александар

дипл. град. инж. CV

Директор за регион