Управување

Управувањето е организирано според двостепениот систем. Управувањето се остварува преку органите на друштвото:

• Собрание на акционери
• Надзорен одбор
• Управен одбор

Секој од овие органи е потполно самостоен со строго разграничени надлежности. Членувањето во нив е во согласност со важечките законски прописи.

Управен одбор

Image

Дончев Благоја

дипл. град. инж. CV

Претседател на Управен одбор и генерален директор на друштвото

Image

Филипоски Петре

дипл. инж. техн. CV

Заменик претседател на Управен одбор 

Image

Петровски Зоран

дипл. инж. арх. CV

Член на Управен одбор и заменик генерален директор

Image

Вања Дончева Рајатоска

дипл. инж. арх. CV

Член на Управен одбор и заменик генерален директор на Адинг АД Скопје,  Управител на Биро Проект Дооел, Скопје

Image

Каратуков Дончо

дипл. инж. арх. CV

Член на Управен одбор и помошник генерален директор