Без ризик! 

Потрошувачки кредит во комбинација со животно осигурување.

Основни карактеристики

Фиксна каматна стапка за првата година

5,9%

Максимален износ

до 610 000 МКД

Обезбедување

без жиранти до 300 000 МКД

Каматна стапка

Фиксна
 

за првите 12 месеци

од 5,90%

Променлива
(врзана за к.с. на БЗ)

по истекот на фиксниот период

од 7,60% до 8,60% зависно од интерниот рејтинг на клиентот

Искористи го калкулаторот со цел добивање информативна пресметка на месечна рата за Без Ризик потрошувачки кредит.

Обезбедување за кредитот

До 300 000 МКД - Без жиранти

Од 300 001 МКД до 610 000 МКД - 1 (еден) кредитоспособен жирант или солемнизација на договорот за кредит на нотар

Дополнително задолжително обезбедување за сите износи е полиса за животно осигурување на кредитокорисникот купена преку Банката и винкулирана во корист на Банката за време на отплата на потрошувачкиот кредит.

*За солемнизација на договорот на нотар потребно е брачниот другар или близок роднина (брат, сестра, родител) да се јави како солидарен должник во договорот за кредит.

Трошоци

Административен трошок

500 МКД еднократен трошок за аплицирање за потрошувачки кредит

Провизија за одобрување

0% промотивно без провизија за одобрување на кредитот до 31.3.2018 година

Префрлување на платата во Шпаркасе Банка Македонија"!

За лица кои не ја примаат платата во Шпаркасе Банка Македонија", а сакаат да аплицираат за овој производ мора да достават изјава дека платата ќе ја префрлат преку Банката во рок од 45 дена од датумот на склучување на договорот за кредит.

Документација за потрошувачки кредити