Брз потрошувачки кредит

  • фиксна каматна стапка за целиот период
  • брзо и едноставно одобрување
  • без обврска за префрлување на платата

Основни карактеристики

Фиксна каматна стапка за целиот период

6,9%

Максимален износ

до 100 000 МКД

Рок на отплата

до 48 месеци

Каматна стапка

6,90% фиксна

*Каматната стапка е дефинирана како фиксна за целиот период на отплата на кредитот за сите апликанти (без разлика дали станува збор за приматели на плата или не).

Обезбедување за кредитот

До 300 000 МКД - без жиранти

Од 300 001 МКД до 610 000 МКД - 1 (еден) кредитоспособен жирант или солемнизација на договорот за кредит на нотар

Над 610 000 МКД - кредитоспособен жирант или меница уредена во форма на нотарски акт. Дополнително задолжително обезбедување е полиса за животно осигурување на кредитокорисникот купена преку Банката и винкулирана во корист на Банката за време на отплата на потрошувачкиот кредит.

*За солемнизација на договорот на нотар потребно е брачниот другар или близок роднина (брат, сестра, родител) да се јави како солидарен должник во договорот за кредит.

Трошоци

Административен трошок

500 МКД еднократен трошок за аплицирање за потрошувачки кредит

Провизија за одобрување

1 000 МКД се наплаќа во моментот на одобрување на потрошувачкиот кредит

Аплицирајте за кредит oнлајн?

 

Едноставно и брзо до потребните средства.

 

 

Ви требаат повеќе информации?

 

Поставете прашање или договорете состанок