SuperS ненаменски потрошувачки кредит

  • износ до 1 200 000 МКД
  • без провизија за одобрување на кредитот
  • рок на отплата до 10 години

Основни карактеристики

Фиксна каматна стапка за првата година

почнувајќи од 5,5%

Максимален износ

до 1 200 000 МКД

Обезбедување

без жиранти до 300 000 МКД

Каматна стапка

Фиксна
 

за првите 12 месеци

од 5,50% до 6,00% во зависност од износот

Променлива
(врзана за к.с. на БЗ)

по истекот на фиксниот период

од 7,60% до 8,10% во зависност од интерниот рејтинг на клиентот

Искористи го калкулаторот со цел да добиеш информативна пресметка на месечна рата за Super S - потрошувачки кредит.

Обезбедување за кредитот

До 300 000 МКД - без жиранти

Од 300 001 МКД до 610 000 МКД - 1 (еден) кредитоспособен жирант или солемнизација на договорот за кредит на нотар

Над 610 000 МКД - кредитоспособен жирант или меница уредена во форма на нотарски акт. Дополнително задолжително обезбедување е полиса за животно осигурување на кредитокорисникот купена преку Банката и винкулирана во корист на Банката за време на отплата на потрошувачкиот кредит.

*За солемнизација на договорот на нотар потребно е брачниот другар или близок роднина (брат, сестра, родител) да се јави како солидарен должник во договорот за кредит.

Трошоци

Административен трошок

500 МКД еднократен трошок за аплицирање за потрошувачки кредит

Провизија за одобрување

0% промотивно без провизија за одобрување на кредитот до 31.3.2018 година

Аплицирајте за кредит oнлајн?

 

Едноставно и брзо до потребните средства.

 

 

Ви требаат повеќе информации?

 

Поставете прашање или договорете состанок